profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV
TRANSMISJI z FORUM GODPODARCZE BUDOWNICTWA BUILD4FUTURE

odbywającego się w dniach 30-31.01.2023 r. w Poznaniu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 288 348 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488.

 

2. DEFINICJE

2.1.

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view”, świadczona przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

2.2.

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu http://www.live.forumB4F.pl/.

2.3.

Audycja – dostęp „na żywo” do wykładów, debat FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA w dniach 30-31.01.2023 r.

Wydarzenie – FORUM GOSPODARCZE BUDOWNICTWA w dniach 30-31.01.2023 r.

2.4.

Rejestracja – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

2.5.

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez MTP, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

2.6.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym Audycja będzie dostępna, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Audycji w ramach Wydarzenia.

 

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

3.1.

Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

3.2.

Rejestracja dokonywana jest za pomocą strony internetowej http://www.live.forumB4F.pl/.

3.3.

W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać Rejestracji na stronie http://www.live.forumB4F.pl/. Użytkownik otrzyma kod dostępu do Usługi PPV za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas Rejestracji. Rejestracja oznacza akceptację Regulaminu, który dostępny jest na stronie http://www.live.forumB4F.pl/. Rejestracja może być dokonywana do jednej godziny przed planowanym rozpoczęciem Audycji.

3.4.

W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie http://www.live.forumB4F.pl/.

3.5.

Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3.6.

Otrzymany kod dostępu umożliwia dostęp do transmisji Audycji udostępnianych Użytkownikowi przez MTP w systemie PPV.

3.7.

W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.

3.8.

Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania transmisji Audycji osobom trzecim, w tym publicznie.

3.9.

Otrzymany jeden kod dostępu może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

3.10.

MTP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.

Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych MTP.

4.2.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.live.forumB4F.pl/.

4.3.

Korzystanie z Usługi dozwolone jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

4.4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2022.2022 r.

4.5.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych MTP. Każdy Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby MTP.

 

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.2.

W przypadku zamiaru udostępniania transmisji Audycji osobom trzecim, w tym publicznie, należy skontaktować się z MTP pod adresem support@ppv-stream.pl.

5.3.

W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Usługą PPV zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu Rejestracji.

5.4.

W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

5.5.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: monika.piernikowska@grupamtp.pl.